فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق در خصوص بوروکراسی

بوروکراسی) Bureaucracy ( از دو بخش (bureau) به معنی میز و دفتر کار وپسوند) cracy ( به معنی سالاری ایجاد شده است. برابر فارسی آن یعنی دیوانسالاری ترجمه ای از همین واژه است. به طور کلی، دیوان سالاری یا بوروکراسی بهمعنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قا...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل