فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

تحقیق در خصوص انرژی و انواع آن

انرژی توانایی انجام دادن کار است. انرژی می تواند چیزی را جابجا کند یا ماده ایرا دگرگون کند. انرژی می تواند بصورت های گرمایی، الکتریکی، شیمیایی، هستهای، تابشی، جنبشی یا اندوخته ای )پتانسیل( باشد. انرژی هرگز نابود نمی شود، بلکهاز صورتی به صورتی د...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل