فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

تحقیق در خصوص 10 سازمان سری دنیا

سازمان سری، جامعهای است مخفی که فعالیتهایش را از دید عموم مردمپنهان نگاه میدارد و اعضاء آن عموما از طبقات یا بخشهای خاصی از جامعهانتخاب میشوند مثل نخبگان و یا آدمکشان حرفهای؟! اگرچه تا به امروز هیچمنبع یا هویت مشخصی در رابطه با این گروهها ثبت ن...

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش ها و تکنیک های متداول در جنگ تبلیغاتی

چکیده:استفاده از تکنیکهای تبلیغاتی، از دوران باستان و گذشته های بسیار دور معمول بوده است. در کتاب «هنر جنگ» که پنج قرن پیش از میلاد مسیح توسط نویسندة نظامی چین «سان تسو» نگاشته شده است، استفاده از روشهای تبلیغاتی، به منظور شکست دشمن توصیه می شود....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل